REGULAMIN
Konkursu Danfoss Lider

§ 1
Pojęcia

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Regulamin - dokument określający zasady uczestnictwa w Konkursie „Danfoss Lider”.
2. Konkurs – Konkurs wiedzy o produktach marki DANFOSS dla instalatorów produktów DANFOSS pt. „Danfoss Lider” organizowany przez Organizatora, na zlecenie Partnera.
3. Organizator - MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-626, ul. Szelągowska 45A, przedsiębiorca zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000372990, posiadający numer NIP 778-12-26-405, REGON 630922602 - działający we własnym imieniu i na własnych rachunek, ale na zlecenie Partnera.
4. Partner – Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
5. Dystrybutor – oficjalny dystrybutor produktów Danfoss, przedsiębiorca dokonujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w swoim imieniu i na swój rachunek oraz na terytorium Polski zakupu i odsprzedaży towarów marki DANFOSS. Spis oficjalnych dystrybutorów zawiera Załącznik numer 2.
6. Produkt Objęty Konkursem – produkty marki DANFOSS z oferty Partnera nabyte przez Dystrybutorów od Partnera i odsprzedawane przez Dystrybutorów klientom indywidualnym lub/i instalatorom zgodnie z niniejszym Regulaminem. Spis Produktów objętych Konkursem zawiera Załącznik numer 1.
7. Uczestnik Konkursu – zwany dalej Uczestnikiem – instalator lub/i serwisant produktów dla chłodnictwa i klimatyzacji marki Danfoss, który spełnia i akceptuje warunki uczestnictwa w Konkursie, a także wyraził chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego oraz uczestniczy w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Pakiet startowy- pakiet startowy zawierający: ulotkę informującą o Konkursie, dane dostępowe do strony internetowej konkursu ‘Danfoss Lider’, kartę prepaid.
9. Formularz Zgłoszeniowy – przygotowany przez Organizatora dla Uczestników wymienionych w pkt 8 formularz, którego wypełnienie przez Uczestnika i dostarczenie Organizatorowi oznacza wyrażenie oświadczenia woli o przystąpieniu do Konkursu, dostępny na stronie internetowej www.danfoss-lider.pl
10. Działania Objęte Konkursem – czynności podejmowane przez Uczestnika konkursu w celu rekomendacji produktów DANFOSS, które spowodują popularyzowanie marki DANFOSS.
11. Strona Internetowa Konkursu – strona stworzona na potrzeby Konkursu, dostępna pod adresem www.danfoss-lider.pl, działająca w trakcie trwania Konkursu, na której utrzymywane są indywidualne konta Uczestników i umożliwiająca Uczestnikom logowanie się, wykonywanie czynności Uczestnika związanych z udziałem w Konkursie i objętych Regulaminem, sprawdzenie salda posiadanych Punktów Promocyjnych na indywidualnym koncie, komunikację z Organizatorem
12. Punkty Konkursowe, zwane dalej Punktami - jednostki systemu punktowego, przyznawane Uczestnikom przez Organizatora z tytułu realizacji Działań Objętych Konkursem „Danfoss Lider” i mogą zostać wymienione na Nagrody w ramach Konkursu. Uczestnik otrzymuje punkty za zakup produktów premiowanych w klubie zakupionych od oficjalnych dystrybutorów Danfoss.
13. Karta prepaid – karta emitowana przez Visa, która jest umieszczona w pakiecie startowym, na którą są przelewane zasilenia finansowe będące nagrodami w Konkursie.
14. Nagrody – zasilenia pieniężne dokonywane przez Organizatora na karty prepaid Uczestnika, o wartości odpowiadającej iloczynowi kwoty 0,11 zł oraz liczby aktywnych punktów konkursowych pozostających na koncie Uczestnika w momencie w którym Uczestnik gra o nagrody w Konkursie. Aby otrzymać nagrody Uczestnik musi zostać laureatem konkursu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, przy czym:
- dany Uczestnik może zagrać o nagrody w Konkursie jeden raz w ciągu jednego dnia trwania Konkursu,
- liczba nagród możliwych do zdobycia każdego dnia trwania Konkursu jest limitowana i wynosi 50 zasileń pieniężnych rachunku bankowego.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora. Organizator jest także podmiotem przyrzekającym i wydającym Nagrody. Celem Konkursu jest wsparcie sprzedaży Towarów Objętych Konkursem oraz podnoszenie kompetencji instalatorów produktów DANFOSS objętych Konkursem.
2. Czas trwania Konkursu „Danfoss Lider” obejmuje okres od 11 lipca 2016 do 31 grudnia 2020 roku z możliwością przedłużenia. Ostateczny termin naliczania Punktów Promocyjnych upływa 14 stycznia 2021 roku. Ostateczny termin wydania Nagród nastąpi w terminie do dnia 14 lutego 2021 roku.
3. Rozpatrywanie ewentualnych pisemnych reklamacji nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba zajmująca się instalacją lub/i serwisem produktów dla chłodnictwa i klimatyzacji marki Danfoss. Uczestnikami nie mogą być osoby będące pracownikami Organizatora, Partnera jak również członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, powinowaci do 3 stopnia). Warunkiem udziału w Konkursie jest zakwalifikowanie Uczestnika do Konkursu przez Organizatora.
2. Warunkiem zarejestrowania Uczestnika do udziału w Konkursie jest wypełnienie przez niego w sposób kompletny, prawidłowy i zgodny z prawdą Formularza Zgłoszeniowego, akceptacja Regulaminu oraz dostarczenie wyżej wymieniowych Organizatorowi. Formularz Zgłoszeniowy, Regulamin dostępne są na stronie internetowej Konkursu. Uczestnik może się z nimi zapoznać przed rejestracją w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego lub spełniania przez Uczestnika warunków Konkursu i w tym celu prawo do żądania informacji, danych, wyjaśnień, dokumentów w przypadkach istnienia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, a Uczestnik jest zobowiązany na żądanie Organizatora zadośćuczynić tym żądaniom w terminie 14 od dnia otrzymania żądania.
3. Zarejestrowani Uczestnicy Konkursu otrzymują od Organizatora login i hasło służące do identyfikacji Uczestnika na stronie internetowej Konkursu oraz pakiet startowy zawierający kartę prepaid.
4. Organizator Konkursu w porozumieniu z Partnerem ma prawo wykluczyć z niego Uczestnika i unieważnić jego punkty, jeśli udział Uczestnika w Konkursie naruszał przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu.

§ 4
Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie polega na zbieraniu przez Uczestników Konkursu Punktów z tytułu realizacji Działań Objętych Konkursem oraz grze o nagrody za pośrednictwem strony internetowej Konkursu, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Naliczanie Punktów Konkursowych dla Uczestnika Konkursu odbywa się wg następujących zasad:
- Uczestnik Konkursu, od 01.07.2016 do 31.12.2020, na swoim indywidualnym koncie na stronie Konkursu, rejestruje dokonany zakup produktów marki DANFOSS. W ramach rejestracji Uczestnik Konkursu podaje następujące dane z dokumentu sprzedaży: numer Faktury Vat; datę Faktury Vat oraz przesyła dokument faktury w formie pliku .pdf lub .jpg.
- Uczestnik Konkursu, może zarejestrować dokonany zakup produktów marki DANFOSS poprzez aplikację mobilną ‘DANFOSS LIDER’, którą można pobrać ze strony konkursowej oraz sklepów Google Play, App Store, Windows Phone Store. Pobranie aplikacji mobilnej nie wiąże się z opłatami.
- Po dokonanej przez Organizatora pozytywnej weryfikacji, która potwierdzi rejestrację zakupu produktów Danfoss dokonaną przez Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi Konkursu zostaną naliczone punkty konkursowe wg. przelicznika punktowego, którego szczegółową listę zawiera Załącznik numer 1. Wtedy punkty konkursowe uzyskują status punktów aktywnych.
- Uczestnik otrzymuje punkty za zakup produktów premiowanych w klubie zakupionych od oficjalnych dystrybutorów Danfoss.
3. Rejestracje, które nie dotyczą zakupu towarów objętych Konkursem oraz nie pochodzą od oficjalnych dystrybutorów marki Dafnoss nie będą podlegały premiowaniu punktami konkursowymi w ramach Konkursu.
4. Jedna Faktura Vat sprzedaży, definiowana przez numer i datę, może zostać zgłoszona tylko raz i tylko przez jednego Uczestnika Konkursu.
5. Każdy Uczestnik, który po zakończeniu danego miesiąca konkursowego, na swoim koncie na stronie internetowej Konkursu, posiada co najmniej 5 aktywnych punktów konkursowych, może zagrać o jedną z 1000 Nagród miesiąca dostępnych w Konkursie. Danemu Uczestnikowi, w danym miesiącu przysługuje prawo do jednej Nagrody.
6. Zasady gry o nagrody w Konkursie polegają na tym, że uczestnik po zalogowaniu się na stronie internetowej Konkursu www.danfoss-lider.pl, odpowiada na zadane mu pytanie lub pytania konkursowe poprzez wybranie odpowiedzi spośród kilku propozycji lub wpisanie odpowiedzi w odpowiednim polu formularza i zatwierdzenie odpowiedzi przyciskiem „Wyślij” na Stronie Internetowej Konkursu. Momentem udzielenia odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe jest moment zarejestrowania przez serwer Organizatora Konkursu wypełnionego i zatwierdzonego formularza z odpowiedziami Uczestnika na pytanie lub pytania konkursowe.
7. Uczestnik może udzielać odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe w każdym dniu trwania Konkursu, o ile w tym dniu spełnia warunki niniejszego regulaminu, w tym warunek określony w §4 pkt 5. przy czym dany miesiąc konkursu trwa od godz. 00:01 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
8. Po zakończeniu każdego miesiąca konkursowego zostanie wybranych 1000 laureatów konkursu, czyli osób, które wykażą się najlepszą wiedzą o produktach marki DANFOSS, to jest 1000 osób, które w danym miesiącu konkursowym najszybciej – licząc od godziny rozpoczęcia Konkursu w danym miesiącu - udzielą poprawnych odpowiedzi na pytanie lub pytania Konkursowe, zgodnie w § 4 pkt 5 niniejszego Regulaminu. Liczba Laureatów Konkursu w danym dniu Konkursu nie może przekroczyć limitu liczby 1000, zgodnie z § 4 pkt 4.
9. Konkurs w danym miesiącu jego trwania ulega rozstrzygnięciu oraz zostają wyłonieni Laureaci Konkursu w momencie, gdy na serwerze Organizatora zarejestrowane zostaną poprawne odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe od 1000 Uczestników zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
10. Nagroda wygrana przez Uczestnika, który został laureatem Konkursu w danym dniu, zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wyłonienia laureatów Konkursu, w formie doładowania karty prepaid Uczestnika, a jednocześnie liczba punktów aktywnych na koncie Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Konkursu zostanie pomniejszone o liczbę punktów, które zostały zamienione na nagrodę w postaci doładowania karty prepaid zgodnie z zasadą opisaną w § 1 pkt 15
11. Wydanie Nagród realizowane jest w formie przelewu na konto przypisane do karty prepaid, przypisanej do danego Uczestnika. Konta Uczestników Konkursu, do dnia 14.02.2021 r., zostaną zasilone należnymi Uczestnikom Nagrodami.
12. Uczestnik Konkursu nie może przenosić Punktów Promocyjnych na osoby trzecie.
13. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularzu Zgłoszeniowym oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.
15. Organizator w porozumieniu z Partnerem może organizować dodatkowe działania motywacyjne dla wszystkich Uczestników lub wybranej grupy Uczestników, po spełnieniu przez nich dodatkowych warunków, sprecyzowanych w osobnych zasadach.
16. Udział w dodatkowych akcjach motywacyjnych jest dla Uczestników dobrowolny.

§ 5
Opodatkowanie nagród otrzymywanych przez Uczestników

1. Nagrody Konkursowe podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym (10%) podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. który obciąża Uczestnika. Organizator zgodnie z art. 41 ust. 4 przed dokonaniem przelewu nagrody wygranej w konkursie na kartę prepaid, pomniejszy wartość przekazanej kwoty o sumę należnego podatku i odprowadzi ją za Uczestnika do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Dochody Uczestnika uzyskane z tytułu wygranej z konkursie nie łączą się z dochodami z innych źródeł i nie są wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez Uczestnika.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z własnoręcznym podpisem:
- w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Organizatora o sumie zdobytych Punktów Promocyjnych, bądź od uzyskania takiej informacji za pośrednictwem swojego indywidualnego loginu i hasła na Stronie Internetowej Konkursu,
- w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania środków na kartę prepaid.
2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Konkursu: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań lub mailowo na adres poczty elektronicznej info@danfoss-lider.pl
3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Partnera wiadomości emailem.
4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje dotyczące naliczeń Punktów Promocyjnych Uczestnikom Konkursu rozpatrywane są przez Organizatora w porozumieniu ze Partnerami. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.
6. Organizator w porozumieniu ze Partnerami zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 10 dni roboczych (termin podstawowy) od daty zgłoszenia reklamacji.
7. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu z Partnerem.
8. Organizator w porozumieniu z Partnerem, na życzenie Uczestnika Konkursu, zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
9. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Partnera i Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Za dni robocze uważa się wszystkie dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Każdy z Uczestników Konkursu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa. W chwili poinformowania Organizatora o rezygnacji uczestnictwo wygasa, tym samym Organizator przestaje wysyłać informacje dotyczące Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przed przystąpieniem do Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym jest Danfoss Poland Sp. z o.o. w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym umożliwienia uczestnictwa w Konkursie zgodnie z przedstawionymi w niniejszym Regulaminie warunkami udziału, przekazania Nagród, a także w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu, za wyrażoną przez nich dobrowolną zgodą, mogą być ponadto przetwarzane przez Organizatora na życzenie Partnera i w celu realizacji działań marketingowych i promocyjnych Partnera.
7. W przypadku wyrażenia przez Uczestników Konkursu dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Partner może przesyłać takie informacje.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres Organizatora stosowne oświadczenie.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i adresu firmy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej wraz ze stanem konta punktowego będą publikowane na Stronie Internetowej Konkursu wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie dobrowolnej zgody przez Uczestników Konkursu.
11. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Konkursu.
12. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz, po zalogowaniu indywidualnym loginem i hasłem, na stronie Internetowej Konkursu www.danfoss-lider.pl
13. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Nagród, przy czym ewentualne zmiany nie mogą być niekorzystne dla Uczestników. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w promocji punktowej Konkursu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
14. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
15. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
16. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres Organizatora.
17. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia Uczestników Konkursu.Załącznik numer 1.

Lista produktów premiowanych oraz punktacja tutaj >>>

  

Załącznik numer 2.

Oficjalni Dystrybutorzy produktów Danfoss:

ARKTON Sp. z o. o.
ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z o. o.
BEIJER REF Polska Sp. z o.o.
BERLING S.A.
DESTO Anna Stodulska
ELEKTRONIKA S.A.
GROBELNY TECHNIKA CHŁODNICZA
HAPKA ZAKŁAD USŁUG CHŁODNICZYCH
IGLOTECH Sp. z o.o.
KARIBU GMM
P.H.U. POPULARNA
SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.
SYSTHERM CHiK sp. z o.o.
TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.
TEMPCOLD Sp. z o.o.
TRADMATIK Sp. z o.o. 
WIGMORS

Skontaktuj się z nami