ANEKS NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU PN. „DANFOSS LIDER”

Wydany w dniu 20 maja 2020 r. przez Organizatora konkursu pn. „Danfoss Lider” (dalej: Konkurs) spółkę MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, NIP: 7781226405, o kapitale zakładowym w wysokości 244 444,40 zł opłaconym w całości (dalej: Organizator).
Organizator Konkursu niniejszym postanawia wydać aneks do Regulaminu, w którym przedstawione zostają nowe zasady uczestnictwa w Konkursie, w tym zwłaszcza sposób wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.

§ 1.
ZMIANA TREŚCI POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Organizator informuje, że od dnia 20 czerwca 2020 r. wprowadzone zostają następujące zmiany dotyczące zasad przeprowadzania Konkursu:
   a) Nagrody w Konkursie zostaną przyznane najlepszym Uczestnikom, tj. takim, którzy zrealizują najwyższy obrót na produktach premiowanych w Konkursie (tzn. zakupią je w największej ilości od autoryzowanych Dystrybutorów Partnera) i w ten sposób przyczynią się w największym stopniu do promowaniu marki „Danfoss”.
   b) Nagrody przyznawane będą za każdy pełny miesiąc okresu trwania Konkursu.
   c) W celu wyłonienia najlepszych uczestników zostanie utworzony ranking, w którym nagrodzonych zostanie pierwszych 100 uczestników z najlepszymi wynikami.
   d) Do wydania w konkursie są nagrody pieniężne w formie zasileń part pre-paid.
  e) Organizator rezygnuje z dodatkowej aktywności w postaci testów wiedzy o produktach marki ‘Danfoss” i nie będzie przyznawał za nie nagród, jednakże pozostawia sobie prawo do przeprowadzania innych akcji specjalnych.
2. Szczegóły dotyczące nowych zasad Konkursu znajdują się w dalszej części aneksu i zostały przedstawione w formie zaktualizowanego, jednolitego tekstu regulaminu Konkursu.
3. Podmioty, które dotychczas brały udział w Konkursie zachowują status „Uczestnika” Konkursu.
4. Nagrody przyznane do dnia 31 marca 2020 r. zostaną wydane w terminie do 15 kwietnia 2020 r.
5. Pojęciom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym odrębnie w aneksie należy rozumieć w taki sposób, jak zostały zdefiniowane w Regulaminie.REGULAMIN KONKURSU PN. „DANFOSS LIDER”
(dalej: „Regulamin”)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem konkursu pn. „Danfoss Lider” (dalej: Konkurs) jest MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, NIP: 7781226405, o kapitale zakładowym w wysokości 244 444,40 zł opłaconym w całości (dalej: Organizator).
1.2 Organizator działa na zlecenie Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (dalej: Partner).
1.3 Konkurs organizowany jest w celu promowania produktów marki „Danfoss” poprzez ich nabywanie od autoryzowanych dystrybutorów Partnera, których szczegółowa lista znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Dystrybutorzy).
1.4 Konkursem objęte są wybrane produkty marki „Danfoss” z oferty Partnera (dalej: Produkty), których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.danfoss-lider.pl (dalej: strona internetowa Konkursu). Lista Produktów może w trakcie trwania Konkursu ulegać zmianie i będzie bieżąco aktualizowana na stronie internetowej Konkursu. Zmiany listy Produktów nie będą traktowane jako zmiana samego Regulaminu.
1.5 Konkurs organizowany jest na terenie Polski od dnia 1 kwietnia 2020 r. i trwa do momentu jego zakończenia (lub zawieszenia) przez Organizatora. O zakończeniu (lub zawieszeniu) Organizator Konkursu poinformuje Uczestników w terminie 30 dni przed datą jego zakończenia (lub zawieszenia) za pośrednictwem informacji opublikowanej na stronie internetowej Konkursu.
1.6 Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe w Polsce, które:
  1.6.1 są właścicielami firm w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej świadczą usługi instalacyjne lub serwisowe dotyczące Produktów i dokonują zakupów Produktów od Dystrybutorów we własnym imieniu i na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej albo
  1.6.2 są zatrudnione (bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia) przez podmiot, o którym mowa w pkt 1.6.1. Regulaminu, a w ramach powierzonych obowiązków odpowiadają za kupowanie Produktów (zatowarowanie) od Dystrybutorów
(dalej: Uczestnicy). Dla uniknięcia wątpliwości Uczestnikami Konkursu nie mogą być przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w innej formie prawnej niż jednoosobowa działalność gospodarcza (ewidencjonowana w CEIDG), np. spółki kapitałowe.
1.7 W przypadku Uczestnika, którym mowa w pkt 1.6.2. Regulaminu, który bierze udział w Konkursie w związku ze swoim zatrudnieniem, jego udział w Konkursie uzależniony jest od wyrażenia na to zgody przez podmiot, który zatrudnia takiego Uczestnika. Uczestnik przy zgłoszeniu udziału w Konkursie zobowiązany jest oświadczyć, że jest „właścicielem firmy” (tzn. prowadzi działalność gospodarczą) albo jest zatrudniony przez podmiot prowadzący taką działalność i uzyskał zgodę tego podmiotu na udział w Konkursie. Podmiot zatrudniający ww. Uczestnika może na każdym etapie trwania Konkursu wnieść do Organizatora pisemny (pod rygorem nieważności) sprzeciw wobec udziału takiego Uczestnika w Konkursie. W takim przypadku Uczestnik zostanie pozbawiony wszelkich świadczeń, które uzyskał w Konkursie oraz wykluczony z dalszego udziału w Konkursie. Jednocześnie, właściciel firmy może podjąć decyzję dotyczą jego dalszego udziału w Konkursie, tj. zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie lub kontynuować udział w nim działając oso biście. O swojej decyzji właściciel firmy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora.
1.8 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnera i Dystrybutorów oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem, a także powinowatych w takim samym stopniu jak ww. osoby.
1.9 Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
1.10 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.
1.11 Konkurs nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2 REJESTRACJA W KONKURSIE

2.1 Aby zgłosić udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie trwania Konkursu zarejestrować się na stronie internetowej Konkursu poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza rejestrowego.
2.2 Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących informacji:
  2.2.1 imię i nazwisko Uczestnika,
  2.2.2 wskazanie firmy prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresu przedsiębiorstwa, którą prowadzi Uczestnik albo firmy, w której Uczestnik jest zatrudniony,
  2.2.3 numer NIP,
  2.2.4 dane kontaktowe: adres e-mail, a także numer telefonu komórkowego, który umożliwia bezpośredni kontakt z Uczestnikiem,
  2.2.5 złożenie następujących oświadczeń (każdego z osobna):
  2.2.5.1 „Zapoznałem się z regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego treść”;
  2.2.5.2 „Jestem właścicielem wskazanej powyżej firmy albo – jeśli jestem pracownikiem – uzyskałem zgodę podmiotu mnie zatrudniającego na udział w konkursie”.
2.3 Z jednej firmy udział w Konkursie może zgłosić tylko jedna osoba (właściciel firmy lub jego pracownik).
2.4 Organizator dokonuje weryfikacji przesłanych formularzy rejestrowych. W sytuacji powzięcia wątpliwości dotyczących zgłaszającego, Organizator może zobowiązać go do przedstawienia, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych, dodatkowych wyjaśnień, w tym zwłaszcza informacji lub dokumentów, niezbędnych do zweryfikowania jego działalności gospodarczej i zarejestrowania go w Konkursie.
2.5 Po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji, Organizator poinformuje Uczestnika na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail o zarejestrowaniu go w Konkursie oraz utworzy indywidualne konto Uczestnika w ramach jego udziału w Konkursie. Na adres mailowy Uczestnik otrzyma również dane dostępowe do swojego konta – login oraz hasło.
2.6 Jednocześnie, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Konkursie, na adres podany w formularzy rejestracyjnym, zgodnie z pkt 2.2.2. Regulaminu Organizator wyśle do Uczestnika pakiet startowy, zawierający kartę pre-paid umożliwiającą wydanie ewentualnej nagrody (dokonanie jej zasilenia).

3 NAGRODY

3.1 Do wygrania w Konkursie są nagrody pieniężne wydawane w postaci zasilenia karty pre-paid, o której mowa w pkt 2.6. Regulaminu.
3.2 Wartość nagrody (kwota zasilenia) to każdorazowo kwota stanowiąca iloraz łącznej liczby zgromadzonych przez Uczestnika w danym miesiącu punktów i liczby 100, zaokrąglona do pełnej złotówki zgodnie z zasadami matematycznymi.
3.3 Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z karty pre-paid ma obowiązek zapoznać się z regulaminem jej użytkowania stosowanym przez bank. Uczestnik może korzystać ze środków zgromadzonych na karcie pre-paid poprzez dokonywanie płatności bezgotówkowych lub poprzez wypłatę z dowolnego bankomatu, z tym zastrzeżeniem, iż kwota wypłacona z bankomatu nie może być jednorazowo niższa niż 10 zł. Przy wypłacie gotówki z bankomatu naliczana jest każdorazowo prowizja w wysokości 5,00 zł . Wszelkie roszczenia związane z korzystaniem z karty pre-paid powinny być kierowane do banku, który wydał kartę pre-paid, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Stan salda karty pre-paid Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem usług oferowanych przez bank, który wydał Kartę. Środki pieniężne na karcie pre-paid powinny zostać wykorzystane przed upływem terminu jej ważności. Termin ważności karty pre-paid określony jest na jej awersie.
3.4 Uczestnicy nie są zobowiązani do dokonywania samodzielnych rozliczeń podatkowych, ponieważ do każdej nagrody wydawanej w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości obliczonej według następującego wzoru: [Wartość nagrody*10/9]-Wartość nagrody, zaokrąglone do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. Taka dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu Uczestnikowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

4.1 Celem Konkursu jest przyznanie nagród najlepszym Uczestnikom, którzy w wyniku rywalizacji osiągną najlepsze wyniki oraz w największy sposób przyczynią się do promowania Produktów.
4.2 Konkurs polega na rywalizacji pomiędzy Uczestnikami o to, którzy z nich w okresie trwania Konkursu dokonają zakupów Produktów od Dystrybutorów i na tej podstawie zgromadzą największą liczbę punktów. Każdemu Produktowi przypisana została określona liczba punktów, co szczegółowo przedstawia tabela znajdująca się w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4.3 Aby zgłosić dokonane zakupy Produktów, Uczestnik powinien zalogować się na swoje konto utworzone w ramach Konkursu i zarejestrować fakturę VAT potwierdzającą dokonane zakupy. Zgłoszenie faktury VAT wymaga spełnienia łącznie następujących czynności:
  4.3.1 podanie numery oraz daty wystawienia faktury VAT oraz
  4.3.2 załączenia faktury VAT w formie pliku o formacie *.pdf lub*.jpg
  4.3.3 data wstawienia faktury VAT musi pochodzić z bieżącego miesiąca lub miesiąca poprzedzającego datę rejestracji faktury, np. w styczniu uczestnik może rejestrować zakupy z grudnia i stycznia, w lutym – ze stycznia i lutego itd.
4.4 Jedno faktura VAT dokumentująca zakup Produktów może zostać zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz.
4.5 W każdym przypadku zakupy Produktów dokonane w ramach Konkursu muszą być zakupami rzeczywistymi, tzn. musi nastąpić wydanie Produktu oraz terminowa zapłata kwoty brutto z faktury VAT.
4.6 W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator, po zakończeniu każdego miesiąca okresu trwania Konkursu utworzy ranking uwzględniający Uczestników biorących udział w Konkursie oraz łączną liczbę punktów przyznanych za zakupy Produktów w danym miesiącu okresu trwania Konkursu przez każdego Uczestnika (dalej: Ranking). Organizator poinformuje uczestników o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia danego miesiąca okresu trwania Konkursu. W związku z powyższym Uczestnicy powinni na bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail, a także jej folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość o przyznanej nagrodzie została jako taki zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej.
4.7 Punkty zgromadzone w danym miesiącu okresu trwania Konkursu nie sumują się i nie przechodzą na kolejne miesiące. Z chwilą rozpoczęcia każdego miesiąca Uczestnicy rozpoczynają zbieranie punktów od początku.
4.8 Nagrody zostaną przyznane najlepszym Uczestnikom, którzy w danym miesiącu okresu trwania Konkursu zajmą miejsca od 1. do 100. w Rankingu. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik w Rankingu, który uprawnia do otrzymania nagrody, o przyznaniu prawa do nagrody decyduje to, który z nich jako pierwszy dokonał zakupów, które ostatecznie złożyły się na jego zwycięski wynik w Konkursie.
4.9 W przypadku, gdy w danym okresie trwania Konkursu liczba Uczestników będzie mniejsza niż liczba nagród możliwych do wydania, Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania wszystkich nagród w danym miesiącu. Nagrody niewydane nie przechodzą do puli nagród przeznaczonych do wydania na kolejny okres, lecz pozostają własnością Organizatora.
4.10 Wydanie nagród (zasilenia kart pre-aid) nastąpi w terminie do 30 dni od dnia poinformowania Uczestników o przyznanej nagrodzie.
4.11 Każdy Uczestnik może na bieżąco sprawdzać stan swojego konta (liczbę zgromadzonych punktów) logując się na stronie internetowej Konkursu lub w aplikacji mobilnej „Danfoss Lider” dostępnej do pobrania ze strony internetowej Konkursu oraz sklepów Google Play, App Store, Windows Phone Store.
4.12 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji specjalnych i naliczania dodatkowych punktów za dokonywanie zakupów wybranych kategorii Produktów. Szczegółowe informacje (w tym zwłaszcza czas trwania, rodzaj Produktów oraz przelicznik punktowy) dotyczące zasad przyznawania punktów na specjalnych warunkach, każdorazowo zostaną udostępnione za pośrednictwem strony internetowej Konkursu, aplikacji mobilnej oraz poprzez inne kanały komunikacji z Uczestnikami, np. wiadomości e-mail, SMS-y.
4.13 W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących postępowania Uczestnika zgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizator ma prawo wymagać od Uczestnika dostarczenia dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.
4.14 W przypadku anulowania zakupów lub zwrotu Produktów, punkty, które zostały uprzednio naliczone za te zakupy zostają odjęte od aktualnego stanu konta punktowego Uczestnika. W przypadku, gdyby Uczestnikowi została już wcześniej przyznana i wydana nagroda za punkty które ostatecznie zostały odjęte i wpłynęły na wyniki Rankingu, Uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu nagrody lub nienależnej jej części.
4.15 Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania wydania Uczestnikowi nagrody w Konkursie w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawidłowości postępowania Uczestnika zgodnie z Regulaminem. W każdym przypadku wstrzymania wydania nagrody z ww. przyczyn, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony wraz z podaniem uzasadnienia. Wstrzymanie wydania nagrody w Konkursie trwa do chwili zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Organizatora oraz usunięcia ich przyczyny.
4.16 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego sposobu ani formy wydania nagrody.

5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1 Uczestnik Konkursu przez cały okres jego trwania może zgłaszać reklamacje co do jego przebiegu, jednakże nie później niż 14 dni przed upływem terminu zakończenia Konkursu (ogłoszonego zgodnie z pkt 1.5. Regulaminu).
5.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, z dopiskiem „Danfoss Lider– Reklamacja” lub mailowo na adres info@danfoss-lider.pl.
5.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację w imieniu Uczestnika, nazwę firmy Uczestnika, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, a także opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora
5.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.
5.5 Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji w taki sam sposób, w jaki złożyła reklamację.

6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, firmy prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresu przedsiębiorstwa, którą prowadzi Uczestnik albo firmy, w której Uczestnik jest zatrudniony; numeru NIP; danych kontaktowych: adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, który umożliwia bezpośredni kontakt z Uczestnikiem; są przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)..
6.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
6.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, firmy prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresu przedsiębiorstwa, którą prowadzi Uczestnik albo firmy, w której Uczestnik jest zatrudniony; numeru NIP; danych kontaktowych: adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, który umożliwia bezpośredni kontakt z Uczestnikiem przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.
6.4 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu rozliczenia podatków od nagród oraz przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań.
6.5 Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Informacje o Konkursie udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej Konkursu, jak również w aplikacji mobilnej „Danfoss Lider”. Ponadto, Organizator udziela informacji w formie mailowej pod adresem: info@danfoss-lider.pl.
7.2 Uczestnik Konkursu może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Konkursie. W tym celu Uczestnik powinien przesłać na adres MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Danfoss Lider – Rezygnacja” pisemne (pod rygorem nieważności) oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane przez Uczestnika (przedsiębiorcę). Na podstawie oświadczenia o rezygnacji Organizator wykreśli daną osobę z grona Uczestników Konkursu.
7.3 Zamierzeniem Organizatora ani celem Konkursu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom (dalej: „Innym Podmiotom”), w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, do sprzedaży których doprowadzi lub które zamówi Uczestnik zarówno w okresie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
7.4 Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego(lub jego Przedstawiciela) postanowień Regulaminu, a także w przypadku, gdy Uczestnik dopuści się jakichkolwiek:
  7.4.1 działań naruszających dobra osobiste Partnera (np. renomę lub dobre imię), lub
  7.4.2 działań naruszających prawa własności intelektualnej przysługujące Partnerowi, lub
  7.4.3 czynów nieuczciwej konkurencji
- powodujących lub mogących spowodować szkodę majątkową lub niemajątkową dla Partnera. Organizator nie będzie przyznawał punktów za zakupy Produktów rozpoczynając od chwili, w której podjął decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu. O fakcie wykluczenia z Konkursu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator ma ponadto prawo:
  7.4.4 anulować wszystkie punkty przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Konkursu,
  7.4.5 skierować do niego roszczenie o zwrot wszystkich środków nienależnie przelanych na kartę pre-paid w trakcie trwania Konkursu,
  7.4.6 zażądać unieważnienia karty pre-paid u jej wydawcy.
7.5 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym zmiany zasad przyznawania punktów, zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz zmiany karty pre-paid w trakcie trwania Konkursu lub zmiany wystawcy karty pre-paid. Zmiany w Regulaminie, zawieszenie lub zakończenie Konkursu oraz rezygnacja Uczestnika nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników do daty zmiany, zawieszenia lub zakończenia Konkursu bądź rezygnacji Uczestnika. Ogłoszenie zmian Regulaminu nastąpi poprzez stronę internetową Konkursu.
7.6 Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora w każdym czasie, bez podania przyczyn. Odwołanie Konkursu następuje poprzez ogłoszenie zakończenia Konkursu na stronie internetowej Konkursu. Termin wcześniejszego zakończenia Konkursu będzie przypadał nie szybciej niż 30 dni od daty ogłoszenia zakończenia Konkursu na stronie internetowej Konkursu. W takim przypadku Organizator przedstawi zasady rozstrzygnięcia Konkursu oraz ostateczny termin wydawania nagród.
7.7 Regulamin jest jawny i będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu.
7.8 Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
7.9 Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
7.10 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK NR 1
LISTA AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW PRODUKTÓW MARKI ‘DANFOSS’

1. ARKTON Sp. z o. o.
2. ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z o. o.
3. BEIJER REF Polska Sp. z o.o.
4. BERLING S.A.
5. DESTO Anna Stodulska
6. ELEKTRONIKA S.A.
7. GROBELNY TECHNIKA CHŁODNICZA
8. HAPKA ZAKŁAD USŁUG CHŁODNICZYCH
9. IGLOTECH Sp. z o.o.
10. KARIBU GMM
11. P.H.U. POPULARNA
12. SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.
13. SYSTHERM CHiK sp. z o.o.
14. TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.
15. TEMPCOLD Sp. z o.o.
16. TRADMATIK Sp. z o.o.
17. WIGMORS

ZAŁĄCZNIK NR 2
PRODUKTY PROMOWANE W KONKURSIE I ICH WARTOŚCI PUNKTOWE

Lista produktów premiowanych oraz punktacja tutaj >>>

ZAŁĄCZNIK NR 3
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU PN. „DANFOSS LIDER”

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu pn. „Danfoss Lider” („Konkurs”) jest Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, napisz e-mail na adres: gdpo@danfoss.com lub wyślij list na adres: „Danfoss Poland sp. z o.o.”, ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych z którym można skontaktować się pisząc na adres gdpo@danfos..com..
2. Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, firmy i adresu prowadzonej działalności gospodarczej albo firmy w której jesteś zatrudniony, nr NIP, nr telefonu, adres e-mail, jako uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.
Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę, Twój adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej administratora Twoich danych.
3. Ewentualnie przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie udzielonej przez ciebie zgody. Zgodę na takie przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc mail na adres gdpo@danfoss.com lub listownie na: Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5,05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem „Dane Osobowe”. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych w celu rozliczenia podatków od nagród oraz rozpatrywania reklamacji administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator Konkursu – MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań To wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić. Dane kontaktowe do Organizatora Konkursu to: biuro@verbum.com.pl. Możesz przesłać do nas również list na adres: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
W MPL VERBUM S.A. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Paweł Hałas. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: ido@verbum.com.pl. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Konkursu, któremu administrator zlecił przeprowadzenia Konkursu i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza Konkurs i wydaje przewidzianej w niej nagrody, np. firmy kurierskie, wydawcy kart pre-paid, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
6. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:
a) dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu dane osobowe uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od dnia powstania roszczeń, Uczestników będących przedsiębiorcami – 3 lata. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
b) dla celów związanych w wysyłaniem komunikatów marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

c) w każdym przypadku dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych obywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych;
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem:
• w przypadku Danfoss Poland Sp. z o.o. – pod adresem e-mail gdpo@danfoss.com lub list na adres: Danfoss Poland, ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
• w przypadku MPL VERBUM S.A– poprzez e-mail na adres ido@verbum.com.pl lub poprzez list na adres MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
8. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności i czego się domagasz.
9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem:
• w przypadku Danfoss Poland Sp. z o.o.– pod adresem e-mail gdpo@danfoss.com lub list na adres: Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.;
• w przypadku MPL VERBUM S.A– poprzez e-mail na adres: ido@verbum.com.pl lub poprzez list na adres MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
10. Do Konkursu prowadzona jest strona internetowa www.danfoss-lider.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z jej korzystaniem znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na ww. stronie.REGULAMIN
Konkursu Danfoss Lider

§ 1
Pojęcia

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Regulamin - dokument określający zasady uczestnictwa w Konkursie „Danfoss Lider”.
2. Konkurs – Konkurs wiedzy o produktach marki DANFOSS dla instalatorów produktów DANFOSS pt. „Danfoss Lider” organizowany przez Organizatora, na zlecenie Partnera.
3. Organizator - MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-626, ul. Szelągowska 45A, przedsiębiorca zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000372990, posiadający numer NIP 778-12-26-405, REGON 630922602 - działający we własnym imieniu i na własnych rachunek, ale na zlecenie Partnera.
4. Partner – Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
5. Dystrybutor – oficjalny dystrybutor produktów Danfoss, przedsiębiorca dokonujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w swoim imieniu i na swój rachunek oraz na terytorium Polski zakupu i odsprzedaży towarów marki DANFOSS. Spis oficjalnych dystrybutorów zawiera Załącznik numer 2.
6. Produkt Objęty Konkursem – produkty marki DANFOSS z oferty Partnera nabyte przez Dystrybutorów od Partnera i odsprzedawane przez Dystrybutorów klientom indywidualnym lub/i instalatorom zgodnie z niniejszym Regulaminem. Spis Produktów objętych Konkursem zawiera Załącznik numer 1.
7. Uczestnik Konkursu – zwany dalej Uczestnikiem – instalator lub/i serwisant produktów dla chłodnictwa i klimatyzacji marki Danfoss, który spełnia i akceptuje warunki uczestnictwa w Konkursie, a także wyraził chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego oraz uczestniczy w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Pakiet startowy- pakiet startowy zawierający: ulotkę informującą o Konkursie, dane dostępowe do strony internetowej konkursu ‘Danfoss Lider’, kartę prepaid.
9. Formularz Zgłoszeniowy – przygotowany przez Organizatora dla Uczestników wymienionych w pkt 8 formularz, którego wypełnienie przez Uczestnika i dostarczenie Organizatorowi oznacza wyrażenie oświadczenia woli o przystąpieniu do Konkursu, dostępny na stronie internetowej www.danfoss-lider.pl
10. Działania Objęte Konkursem – czynności podejmowane przez Uczestnika konkursu w celu rekomendacji produktów DANFOSS, które spowodują popularyzowanie marki DANFOSS.
11. Strona Internetowa Konkursu – strona stworzona na potrzeby Konkursu, dostępna pod adresem www.danfoss-lider.pl, działająca w trakcie trwania Konkursu, na której utrzymywane są indywidualne konta Uczestników i umożliwiająca Uczestnikom logowanie się, wykonywanie czynności Uczestnika związanych z udziałem w Konkursie i objętych Regulaminem, sprawdzenie salda posiadanych Punktów Promocyjnych na indywidualnym koncie, komunikację z Organizatorem
12. Punkty Konkursowe, zwane dalej Punktami - jednostki systemu punktowego, przyznawane Uczestnikom przez Organizatora z tytułu realizacji Działań Objętych Konkursem „Danfoss Lider” i mogą zostać wymienione na Nagrody w ramach Konkursu. Uczestnik otrzymuje punkty za zakup produktów premiowanych w klubie zakupionych od oficjalnych dystrybutorów Danfoss.
13. Karta prepaid – karta emitowana przez Visa, która jest umieszczona w pakiecie startowym, na którą są przelewane zasilenia finansowe będące nagrodami w Konkursie.
14. Nagrody – zasilenia pieniężne dokonywane przez Organizatora na karty prepaid Uczestnika, o wartości odpowiadającej iloczynowi kwoty 0,11 zł oraz liczby aktywnych punktów konkursowych pozostających na koncie Uczestnika w momencie w którym Uczestnik gra o nagrody w Konkursie. Aby otrzymać nagrody Uczestnik musi zostać laureatem konkursu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, przy czym:
- dany Uczestnik może zagrać o nagrody w Konkursie jeden raz w ciągu jednego dnia trwania Konkursu,
- liczba nagród możliwych do zdobycia każdego dnia trwania Konkursu jest limitowana i wynosi 50 zasileń pieniężnych rachunku bankowego.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora. Organizator jest także podmiotem przyrzekającym i wydającym Nagrody. Celem Konkursu jest wsparcie sprzedaży Towarów Objętych Konkursem oraz podnoszenie kompetencji instalatorów produktów DANFOSS objętych Konkursem.
2. Czas trwania Konkursu „Danfoss Lider” obejmuje okres od 11 lipca 2016 do 31 grudnia 2020 roku z możliwością przedłużenia. Ostateczny termin naliczania Punktów Promocyjnych upływa 14 stycznia 2021 roku. Ostateczny termin wydania Nagród nastąpi w terminie do dnia 14 lutego 2021 roku.
3. Rozpatrywanie ewentualnych pisemnych reklamacji nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba zajmująca się instalacją lub/i serwisem produktów dla chłodnictwa i klimatyzacji marki Danfoss. Uczestnikami nie mogą być osoby będące pracownikami Organizatora, Partnera jak również członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, powinowaci do 3 stopnia). Warunkiem udziału w Konkursie jest zakwalifikowanie Uczestnika do Konkursu przez Organizatora.
2. Warunkiem zarejestrowania Uczestnika do udziału w Konkursie jest wypełnienie przez niego w sposób kompletny, prawidłowy i zgodny z prawdą Formularza Zgłoszeniowego, akceptacja Regulaminu oraz dostarczenie wyżej wymieniowych Organizatorowi. Formularz Zgłoszeniowy, Regulamin dostępne są na stronie internetowej Konkursu. Uczestnik może się z nimi zapoznać przed rejestracją w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego lub spełniania przez Uczestnika warunków Konkursu i w tym celu prawo do żądania informacji, danych, wyjaśnień, dokumentów w przypadkach istnienia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, a Uczestnik jest zobowiązany na żądanie Organizatora zadośćuczynić tym żądaniom w terminie 14 od dnia otrzymania żądania.
3. Zarejestrowani Uczestnicy Konkursu otrzymują od Organizatora login i hasło służące do identyfikacji Uczestnika na stronie internetowej Konkursu oraz pakiet startowy zawierający kartę prepaid.
4. Organizator Konkursu w porozumieniu z Partnerem ma prawo wykluczyć z niego Uczestnika i unieważnić jego punkty, jeśli udział Uczestnika w Konkursie naruszał przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu.

§ 4
Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie polega na zbieraniu przez Uczestników Konkursu Punktów z tytułu realizacji Działań Objętych Konkursem oraz grze o nagrody za pośrednictwem strony internetowej Konkursu, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Naliczanie Punktów Konkursowych dla Uczestnika Konkursu odbywa się wg następujących zasad:
- Uczestnik Konkursu, od 01.07.2016 do 31.12.2020, na swoim indywidualnym koncie na stronie Konkursu, rejestruje dokonany zakup produktów marki DANFOSS. W ramach rejestracji Uczestnik Konkursu podaje następujące dane z dokumentu sprzedaży: numer Faktury Vat; datę Faktury Vat oraz przesyła dokument faktury w formie pliku .pdf lub .jpg.
- Uczestnik Konkursu, może zarejestrować dokonany zakup produktów marki DANFOSS poprzez aplikację mobilną ‘DANFOSS LIDER’, którą można pobrać ze strony konkursowej oraz sklepów Google Play, App Store, Windows Phone Store. Pobranie aplikacji mobilnej nie wiąże się z opłatami.
- Po dokonanej przez Organizatora pozytywnej weryfikacji, która potwierdzi rejestrację zakupu produktów Danfoss dokonaną przez Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi Konkursu zostaną naliczone punkty konkursowe wg. przelicznika punktowego, którego szczegółową listę zawiera Załącznik numer 1. Wtedy punkty konkursowe uzyskują status punktów aktywnych.
- Uczestnik otrzymuje punkty za zakup produktów premiowanych w klubie zakupionych od oficjalnych dystrybutorów Danfoss.
3. Rejestracje, które nie dotyczą zakupu towarów objętych Konkursem oraz nie pochodzą od oficjalnych dystrybutorów marki Dafnoss nie będą podlegały premiowaniu punktami konkursowymi w ramach Konkursu.
4. Jedna Faktura Vat sprzedaży, definiowana przez numer i datę, może zostać zgłoszona tylko raz i tylko przez jednego Uczestnika Konkursu.
5. Każdy Uczestnik, który po zakończeniu danego miesiąca konkursowego, na swoim koncie na stronie internetowej Konkursu, posiada co najmniej 5 aktywnych punktów konkursowych, może zagrać o jedną z 1000 Nagród miesiąca dostępnych w Konkursie. Danemu Uczestnikowi, w danym miesiącu przysługuje prawo do jednej Nagrody.
6. Zasady gry o nagrody w Konkursie polegają na tym, że uczestnik po zalogowaniu się na stronie internetowej Konkursu www.danfoss-lider.pl, odpowiada na zadane mu pytanie lub pytania konkursowe poprzez wybranie odpowiedzi spośród kilku propozycji lub wpisanie odpowiedzi w odpowiednim polu formularza i zatwierdzenie odpowiedzi przyciskiem „Wyślij” na Stronie Internetowej Konkursu. Momentem udzielenia odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe jest moment zarejestrowania przez serwer Organizatora Konkursu wypełnionego i zatwierdzonego formularza z odpowiedziami Uczestnika na pytanie lub pytania konkursowe.
7. Uczestnik może udzielać odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe w każdym dniu trwania Konkursu, o ile w tym dniu spełnia warunki niniejszego regulaminu, w tym warunek określony w §4 pkt 5. przy czym dany miesiąc konkursu trwa od godz. 00:01 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
8. Po zakończeniu każdego miesiąca konkursowego zostanie wybranych 1000 laureatów konkursu, czyli osób, które wykażą się najlepszą wiedzą o produktach marki DANFOSS, to jest 1000 osób, które w danym miesiącu konkursowym najszybciej – licząc od godziny rozpoczęcia Konkursu w danym miesiącu - udzielą poprawnych odpowiedzi na pytanie lub pytania Konkursowe, zgodnie w § 4 pkt 5 niniejszego Regulaminu. Liczba Laureatów Konkursu w danym dniu Konkursu nie może przekroczyć limitu liczby 1000, zgodnie z § 4 pkt 4.
9. Konkurs w danym miesiącu jego trwania ulega rozstrzygnięciu oraz zostają wyłonieni Laureaci Konkursu w momencie, gdy na serwerze Organizatora zarejestrowane zostaną poprawne odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe od 1000 Uczestników zgodnie z § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
10. Nagroda wygrana przez Uczestnika, który został laureatem Konkursu w danym dniu, zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wyłonienia laureatów Konkursu, w formie doładowania karty prepaid Uczestnika, a jednocześnie liczba punktów aktywnych na koncie Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Konkursu zostanie pomniejszone o liczbę punktów, które zostały zamienione na nagrodę w postaci doładowania karty prepaid zgodnie z zasadą opisaną w § 1 pkt 15
11. Wydanie Nagród realizowane jest w formie przelewu na konto przypisane do karty prepaid, przypisanej do danego Uczestnika. Konta Uczestników Konkursu, do dnia 14.02.2021 r., zostaną zasilone należnymi Uczestnikom Nagrodami.
12. Uczestnik Konkursu nie może przenosić Punktów Promocyjnych na osoby trzecie.
13. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularzu Zgłoszeniowym oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.
15. Organizator w porozumieniu z Partnerem może organizować dodatkowe działania motywacyjne dla wszystkich Uczestników lub wybranej grupy Uczestników, po spełnieniu przez nich dodatkowych warunków, sprecyzowanych w osobnych zasadach.
16. Udział w dodatkowych akcjach motywacyjnych jest dla Uczestników dobrowolny.

§ 5
Opodatkowanie nagród otrzymywanych przez Uczestników

1. Nagrody Konkursowe podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym (10%) podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. który obciąża Uczestnika. Organizator zgodnie z art. 41 ust. 4 przed dokonaniem przelewu nagrody wygranej w konkursie na kartę prepaid, pomniejszy wartość przekazanej kwoty o sumę należnego podatku i odprowadzi ją za Uczestnika do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Dochody Uczestnika uzyskane z tytułu wygranej z konkursie nie łączą się z dochodami z innych źródeł i nie są wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez Uczestnika.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z własnoręcznym podpisem:
- w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Organizatora o sumie zdobytych Punktów Promocyjnych, bądź od uzyskania takiej informacji za pośrednictwem swojego indywidualnego loginu i hasła na Stronie Internetowej Konkursu,
- w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania środków na kartę prepaid.
2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Konkursu: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań lub mailowo na adres poczty elektronicznej info@danfoss-lider.pl
3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Partnera wiadomości emailem.
4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje dotyczące naliczeń Punktów Promocyjnych Uczestnikom Konkursu rozpatrywane są przez Organizatora w porozumieniu ze Partnerami. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.
6. Organizator w porozumieniu ze Partnerami zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 10 dni roboczych (termin podstawowy) od daty zgłoszenia reklamacji.
7. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu z Partnerem.
8. Organizator w porozumieniu z Partnerem, na życzenie Uczestnika Konkursu, zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
9. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Partnera i Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Za dni robocze uważa się wszystkie dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Każdy z Uczestników Konkursu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa. W chwili poinformowania Organizatora o rezygnacji uczestnictwo wygasa, tym samym Organizator przestaje wysyłać informacje dotyczące Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przed przystąpieniem do Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym jest Danfoss Poland Sp. z o.o. w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym umożliwienia uczestnictwa w Konkursie zgodnie z przedstawionymi w niniejszym Regulaminie warunkami udziału, przekazania Nagród, a także w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu, za wyrażoną przez nich dobrowolną zgodą, mogą być ponadto przetwarzane przez Organizatora na życzenie Partnera i w celu realizacji działań marketingowych i promocyjnych Partnera.
7. W przypadku wyrażenia przez Uczestników Konkursu dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Partner może przesyłać takie informacje.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres Organizatora stosowne oświadczenie.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i adresu firmy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej wraz ze stanem konta punktowego będą publikowane na Stronie Internetowej Konkursu wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie dobrowolnej zgody przez Uczestników Konkursu.
11. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Konkursu.
12. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz, po zalogowaniu indywidualnym loginem i hasłem, na stronie Internetowej Konkursu www.danfoss-lider.pl
13. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Nagród, przy czym ewentualne zmiany nie mogą być niekorzystne dla Uczestników. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w promocji punktowej Konkursu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
14. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
15. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
16. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres Organizatora.
17. Organizator w porozumieniu z Partnerem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia Uczestników Konkursu.Załącznik numer 1.

Lista produktów premiowanych oraz punktacja tutaj >>>

  

Załącznik numer 2.

Oficjalni Dystrybutorzy produktów Danfoss:

ARKTON Sp. z o. o.
ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z o. o.
BEIJER REF Polska Sp. z o.o.
BERLING S.A.
DESTO Anna Stodulska
ELEKTRONIKA S.A.
GROBELNY TECHNIKA CHŁODNICZA
HAPKA ZAKŁAD USŁUG CHŁODNICZYCH
IGLOTECH Sp. z o.o.
KARIBU GMM
P.H.U. POPULARNA
SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.
SYSTHERM CHiK sp. z o.o.
TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.
TEMPCOLD Sp. z o.o.
TRADMATIK Sp. z o.o. 
WIGMORS

Skontaktuj się z nami